Setiap orang orang, memiliki peluang dan kesempatan untuk menjadi pribadi yang sukses. Dan secara khusus orang-orang mukmin yang sukses itu digambarkan oleh Allah setidaknya memiliki enam sifat sebagai profil mereka.

Pertama, Khusyu’ Dalam Sholat.

Allah berfirman,“(Yaitu) orang-orang yang khusyu` dalam shalatny.,”[1] Menurut Ibnu Abbas r.a, orang-orang yang khusyu’ dalam sholatnya adalah orang-orang yang takut dan tenang, yakni orang-orang yang takut dan merendahkan diri di dalam sholat mereka di hadapan kemuliaan dan keagungan Allah untuk menanamkan kewibawaan-nya terhadap hati mereka.

Kedua, Menjauhkan Diri Dari Perkara Yang tak Berguna.

Allah berfirman, “Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna[2] Imam Ibnu Katsir mengatakan “perbuatan dan perkataan yang tidak berguna “ dalam ayat tersebut adalah kebatilan (al bathil) yang meliputi syirik, kemaksiatan, serta ucapan dan perbuatan yang tiada berfaedah.

Ketiga, Menunaikan Zakat.

Allah telah berfirman, “Dan orang-orang yang menunaikan zakat”[3] Imam As shabuni mengatakan orang yang sukses adalah orang yang membayar zakat dari harta-harta mereka (yang wajib dikeluarkan zakatnya) kepada fakir miskin dalam rangka memperbaiki hati mereka untuk mendapatkan ridla Allah.

Keempat, Memelihara Kemaluannya

Allah berfirman dalam kitab-Nya “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.[4] Imam As shabuni menerangkan orang yang sukses itu adalah orang yang menjaga kesuciannya dari segala perbuatan yang haram dan memelihara kemaluannya (farjinya) dari apa saja yang tidak halal baginya, baik itu perbuatan zina (hubungan seksual dengan selain istrinya), perbuatan liwath yaitu hubungan melalui dubur/anus maupun membuka aurat.

Kelima, memelihara amanat dan janji.

Allah berfirman, “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”[5] Dalam Tafsirnya, Imam As shabuni menerangkan bahwa orang-orang sukses itu tidak pernah berkhianat bila dipercaya dan tidak memutuskan bila telah membuat perjanjian. Abu Hayyan mengatakan, “Memelihara amanat dalam ayat ini bersifat umum, yakni termasuk memelihara apa saja yang diamanatkan Allah kepada hamba-nya, baik itu ucapan, perbuatan, maupun keyakinan; juga apa saja yang diamanatkan oleh manusia, baik itu titipan maupun berbagai amanat.”

Keenam, Memelihara Sholat.

Dengan memelihara sholat, kata kesuksesan akan dapat kita raih. Sebagaimana Allah telah berfirman, “Dan orang-orang yang memelihara Shalatnya.”[6] As shabuni juga menerangkan bahwa orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang disiplin sholat Lima waktu dengan menunaikannya pada waktu-waktunya.

Itulah enam karakter sifat orang yang akan mendapatkan kesuksesn menurut perspektif Allah yang termaktub dalam AL Qur’an. Jika kita percaya dengan yang disampaikan Allah, maka ikutilah apa yang diperintahkan Allah melalui ayat-ayat tersebut secara khusus. Karena dengan mengikuti perintah-Nya, maka kesuksesan apapun bentuknya kita akan dapat dengan mudah meraihnya. Jangankan sukses dunia, kesuksesan akhirat pun akan kita raih, jika kita melakukan semuanya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah.


[1] QS. Al Mukminun [23]: 2

[2] QS Al Mukminun [23]: 3

[3] QS. Al Mukminun [23]: 4

[4] QS. Al Mukminun [23]: 5

[5] QS. Al Mukminun [23]: 8

[6] QS. Al Mukminun [23]: 9